การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมกว้างของเยาวชน การได้ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นสิ่งที่นักเรียนหลายคนมุ่งหวัง เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบต่อการทำงานและดำเนินชีวิตในอนาคตหรือพูดได้ว่า “นักเรียนที่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาล จะมีหลักประกันอาชีพที่ดีในอนาคต” ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สนามสอบจึงถือเป็นสิ่งสำคัญของเส้นทางสู่สถาบันที่มุ่งหวัง

แต่หลายคนคงเจอปัญหาต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่เป็นอุปสรรคคอยบั่นทอนความพร้อมของน้องๆ อาทิ เพื่อนคุยกันเสียงดังทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง ครูขาดเทคนิคการถ่ายทอด ปริมาณนักเรียนในห้องมีเยอะ (40-50 คน) ครูดูแลได้ไม่ทั่วถึง ครูไม่ค่อยสอนให้ทำแต่รายงาน ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร และอื่นๆ

โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น แก้ทุกปัญหา เพราะเรามีวิธีการสอนที่เน้นหลักความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้ สอนด้วยเทคนิค เพื่อช่วยให้เข้าได้ง่าย จับประเด็นได้ตรงจุด ทำข้อสอบได้เร็ว จัดการเรียนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้อาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึง

ทุกคอร์สเรียนของเราจะมีการประเมินผลการเรียนของน้องๆ โดยจัดการสอบวัดความรู้ ซึ่งจะช่วยให้น้องรู้ถึงข้อด้อยของตน และฝึกประสบการณ์การทำข้อสอบก่อนที่จะสอบในสนามจริง