โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น

ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

24/3 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทร. 086-935-5969 Email : proudedu@gmail.com


การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมกว้างของเยาวชน การได้ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นสิ่งที่นักเรียนหลายคนมุ่งหวัง เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบต่อการทำงานและดำเนินชีวิตในอนาคตหรือพูดได้ว่า “นักเรียนที่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาล จะมีหลักประกันอาชีพที่ดีในอนาคต” ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สนามสอบจึงถือเป็นสิ่งสำคัญของเส้นทางสู่สถาบันที่มุ่งหวัง

แต่น้องๆ หลายคนคงเจอปัญหาต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่เป็นอุปสรรคคอยบั่นทอนความพร้อมของน้องๆ อาทิ เพื่อนคุยกันเสียงดังทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง ครูขาดเทคนิคการถ่ายทอด ปริมาณนักเรียนในห้องมีเยอะทำให้ครูดูแลได้ไม่ทั่วถึง ครูไม่ค่อยสอนให้ทำแต่รายงาน ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร และอื่นๆ

โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น แก้ทุกปัญหา เพราะเรามีการเรียนการสอนแบบ “บริบท” จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดการจดจำแบบประสบการณ์ ไม่ใช่แค่การท่องจำ การสอนที่เน้นหลักความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบและในชีวิตประจำวันได้ สอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็ว จัดการเรียนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้ครูดูแลได้ทั่วถึง

ทุกคอร์สเรียนของเราจะมีการประเมินผลการเรียนของน้องๆ โดยจัดการสอบวัดความรู้ ซึ่งจะช่วยให้น้องรู้ถึงข้อด้อยของตน และฝึกประสบการณ์การทำข้อสอบก่อนที่จะสอบในสนามจริง