คอร์ส วิทยาศาสตร์ ม.1

ราคา 2500 บาท จำนวน 30 ชั่วโมง

น้องๆ คนไหนสนใจ ติดต่อชำระเงินลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2563

คอร์ส วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (ราคา 2500) เรียนเนื้อ 7 บท ได้แก่

  • 1. สมบัติของสารบริสุทธิ์
  • 2. การจำแนกองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์
  • 3. เซลล์
  • 4. การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
  • 5. การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก
  • 6. การสังเคราะห์แสง
  • 7. การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช

กับการเรียนแบบ Online 2 ระบบ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน

  • 1. เรียนแบบ Live สด ผ่านโปรแกรม Zoom
  • 2. ระบบห้องเรียนแบบ Online Classroom สำหรับทบทวนเนื้อหาที่เรียนจากคลิปวิดีโอที่บันทึกจากการเรียนแบบ Live สด
shares